نقش یاکوزا در بازی مافیا

نقش یاکوزا در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

یاکوزا جز تیم مافیا می باشد و وقتی احساس کند که نقشش در روز برای شهروندان نمایان شده است می تواند یکی را انتخاب کند و آن شخص از آن به بعد مافیا خواهد شد و خود یاکوزا می میرد.اگر دکتر به اشتباه یاکوزا را نجات دهد یاکوزا در بازی می ماند.


Refresh