نقش جادوگر در بازی مافیا

نقش جادوگر در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

یک شب در طول بازی و یک روز در مرحله دوم رای گیری، یک نفر را انتخاب می کند. آن شخص به مدت 24 ساعت توانایی هایش را از دست می دهد و شب به هیچ عنوان بیدار نمی شود.


Refresh