نقش رولت روسی در بازی مافیا

نقش رولت روسی در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

نقش وینچستر و یا رولت روسی یک روش کل کل روسی هست که کسی که این نقش را در بازی دارد یک تفنگ در شب به یکی می دهد سپس به راوی بازی یک عدد از ۱ و یا بالاتر اعلام می کند سپس کسی که در روز تفنگ دارد می تواند به یکی شلیک کند و آن شخص تیر خورده مجدد تیر می زند تا به عدد اعلامی برسد و سپس آن شخص از بازی خارج می شود.این اتفاق اگر تیر در روز شلیک شود یکبار در طول بازی می باشد.


Refresh