نقش وینچستر در بازی مافیا

نقش وینچستر در بازی مافیا

طرف بازی   تیم شهروند

یک تفنگ جنگی به یک نفر می دهد با یک عدد از یک بزرگتر را به گرداننده اعلام می کند آن شخص که تفنگ جنگی دارد در روز شلیک می کند و آن شخص که گلوله می خورد تا به عدد اعلامی نرسد شلیک می شود سپس نفر آخر از بازی بیرون می رود.

تبلیغات