نقش تایلر در بازی مافیا

نقش تایلر در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

تایلر و یا بچه ماسون بازی در بازی مافیا شب اول با فراماسون بازی چشم باز می کند و همدیگر را می شناسند و برای تشکیل تیم ماسونی مشورت می کنند.


Refresh