نقش دزد در بازی مافیا

نقش دزد در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

نقش دزد يکی از پيچيده ترين نقشهای مافيا پيشرفته ميباشد . دزد نيز همانند ناتاشا جزو گروه نقش های سياه هست، بنابرين هدفش در بازی کمک به تيم مافيا در جهت برد ايشان ميباشد و همانند ناتاشا در شمارش جزو شهروندان به شمار ميرود و همانند ناتاشا ، نه به اعضای مافيا معرفی ميشود و نه اعضای مافيا به ايشان معرفی ميشود و همانند ساير اعضای گروه نقش های سياه ، استعلامش منفی می آیند و می تواند هر شب نقش یکی را ازش بدزدد و استفاده کند.


Refresh