نقش تروریست در بازی مافیا

نقش تروریست در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

تروریست بازی جز تیم مافیا می باشد و در طول روز قبل از رای گیری دوم بازی می تواند با اعلام کلمه تروریست یک نفر را همراه خود ترور کند و از بازی با هم بیرون بروند البته نکته جالب اینجاست که تروریست مافیا ها رو نمی شناسد و ممکن است مافیا ها رو انتخاب کند البته در بعضی از سناریو ها با مافیا ها بیدار و پس از رای گیری دوم اگر از بازی بیرون رفت می تواند با خودش یکی را از بازی ببرد..


Refresh