نقش تردست در بازی مافیا

نقش تردست در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

تردست جز تیم مافیا به حساب می آید و هر شب دو نفر را به گرداننده نشان می دهد و در آن شب اگر آن دو نقش برای مثال دکتر و کاراگاه باشند دکتر کسی که نشان می دهد تیر می خورد و کاراگاه کسی که نشان می دهد نجات داده می شود.


Refresh