نقش جاسوس در بازی مافیا

نقش جاسوس در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

جاسوس بازی جز تیم مافیا است و اگر فراماسون بازی او را بیدار کند تیم ماسونی از بازی خارج نمی شوند و جاسوس همانند شهروند به آن ها می پیوندد.


Refresh