نقش عنکبوت در بازی مافیا

نقش عنکبوت در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

عنکبوت می تواند با توجه به تصمیم گرداننده به تعدادی که به او اعلام می شود چند نفر را به هم ببافد ! و اگر آن اشخاص در طول روز به هر دلیلی از بازی خارج شوند بافته شده ها نیز خارج می شوند.


Refresh