نقش شهروند خاص در بازی مافیا

نقش شهروند خاص در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

شهروند خاص بازی اگر تعداد بازیکنان زنده بازی از خود نصف و یا کمتر باشد می تواند در شب از گرداننده یکی از نقش های شهروندی خارج شده از بازی را بگیرد و تا آخر بازی آن نقش را داشته باشد.


Refresh