نقش اسنایپر در بازی مافیا

نقش اسنایپر در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

تک تير اندازی در گروه شهروندان ميباشد که بنا به شرايطی که مدير بازی قبل از شروع بازی اعلام ميکند دارای محدوديت يا نامحدود بودن تير ميباشد و اين در شروع بازی توسط مدير بازی اعلام می شود و فرق اسنایپر با تک تیرانذاز در این است که تیرش قطعا می کشد حتی اگر آن شخص شهروند باشد..


Refresh