نقش سم ساز در بازی مافیا

نقش سم ساز در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

سم ساز جز تیم مافیا می باشد ولی به انتخاب شما می توانید جز تیم شهروندان هم این شخصیت را قرار دهید.سم ساز بازی یک بار در طول بازی می تواند یکی را مسموم کند و این شخص در آن شب نه و بلکه پس از شب بعدی که روز شد در هر صورتی از بازی خارج می شود.در شبی که مافیاها سم سازی کنند حق شلیک ندارند و گرداننده در شب اعلام می کند که یک نفر مسموم شده است.


Refresh