نقش ساقی در بازی مافیا

نقش ساقی در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

ساقی در گروه شهروندان ميباشد و دارای عملکرد شب ميباشد بدين ترتيب که ساقی شبها اسم يکی از بازيکنان را به مدير بازی اعلام ميکند و اصطلاحا آن شخص را مست ميکند.

وظيفه ساقي پيدا کردن گادفادر و ناتاشا در بازي و معرفي ايشان به ساير شهروندان ميباشد . ساقي همانند کاراگاهي که به دنبال استعلام مثبت آوردن از مافيا ها هست ، به دنبال پيدا کردن گادفادر و ناتاشا در بازي ميباشد.اين نقش از نقش هاي پيشرفته که گفتيم جزو تيم شهروندي ميباشد ، پيچيدگي هاي خاص و جذابي را در بازي بوجود ميآورد ، به اين صورت که :

1اگر ساقي اسم گادفادر را در فاز شب بدهد ، گادفادر بازي مست ميشود و تير ايشان به کسي برخورد نميکند و مدير اعلام ميکند که تير گاد فادر به سنگ خورد.
2اگر ساقي اسم شخصي را که نقش ناتاشا را در بازي دارد به مدير بازي اعلام کند ، آن شخص مست ميشود و نه تنها کسي را نميتواند سکوت دهد ، بلکه خودش سکوت ميخورد .
3اگر ساقي اسم تروريست را در فاز شب بدهد ، اگر تروريست در جريان رأي گيري روز توسط شهروندان رأي بياورد و خارج شود ، ديگر نميتواند کسي را با خودش از جريان بازي خارج کند و خاصيت ترور بودنش را در آن روز از دست ميدهد و اصطلاحا ديفيوز ميشود . البته اگر در آن روز تروريست از بازي خارج نشود در روز هاي بعدي ديگر ديفيوز نيست .
4ساقي همانند ناتاشا ، يک شب در ميان ميتواند اسم يک شخص خاص را به مدير بازي اعلام کند.

ساقي بايد دقت کند به اشتباه اسم نقش دار هاي تيم شهروندان را ندهد ، زيرا در عملکرد آنها تاثير ميگذارد.

1اگر ساقي اسم کاراگاه را بدهد ، استعلام کاراگاه برعکس به ايشان اعلام ميشود.
2اگر ساقي اسم دکتر را بدهد ، دکتر ديگر قادر به سيو کردن نميتواند باشد.
3اگر ساقي اسم اسنايپر را بدهد ، اگر اسنايپر در فاز شب تير بزند ، تير ايشان به خودش برخورد ميکند.
4اگر ساقي اسم رويين تن را در فاز شب بدهد ، رويين تن ، خاصييت رويين بودن خودش را در شب از دست ميدهد و اگر به ايشان تير زده شود کشته ميشود.

قرارداد : اگر ساقي اسم تروريست را بدهد، تروريست مست ميشود و در روز بعد ديفيوز ميشود، اما همان شب که مست شده است ، استعلامش توسط کاراگاه منفي ميآيد.

قرارداد : اولويت عملکرد نقش ها در فاز شب با ساقي بازي ميباشد، يعني ابتدا ساقي اسم مورد نظرش را به مدير بازي اعلام ميکند و سپس سايرين عملکرد خودشان را انجام ميدهند.

بنابرين ورود نقش ساقي به تيم شهروندان پيچيدگي هاي بسياري را وارد بازي ميکند . ساقي ميتواند در شرايط خاص براي جلوگيري از پيچيدگي در بازي ، اسم خودش را به مدير بازي اعلام کند.

آيتم ساقي در فاز شب اجباري است و چنانچه به هر دليلي از انجام آيتمش خودداري کند مدير بازي آيتم ايشان را در فاز شب بر روي خودش اعمال ميکند که عملاً هيچ تاثيري در فاز شب ندارد.


سناریوهای مختلف بازی مافیا


کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh