نقش ساقی در بازی مافیا

نقش ساقی در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

ساقی در گروه شهروندان ميباشد و دارای عملکرد شب ميباشد بدين ترتيب که ساقی شبها اسم يکی از بازيکنان را به مدير بازی اعلام ميکند و اصطلاحا آن شخص را مست ميکند.

وظيفه ساقي پيدا کردن گادفادر و ناتاشا در بازي و معرفي ايشان به ساير شهروندان ميباشد . ساقي همانند کاراگاهي که به دنبال استعلام مثبت آوردن از مافيا ها هست ، به دنبال پيدا کردن گادفادر و ناتاشا در بازي ميباشد.اين نقش از نقش هاي پيشرفته که گفتيم جزو تيم شهروندي ميباشد ، پيچيدگي هاي خاص و جذابي را در بازي بوجود ميآورد ، به اين صورت که :

1اگر ساقي اسم گادفادر را در فاز شب بدهد ، گادفادر بازي مست ميشود و تير ايشان به کسي برخورد نميکند و مدير اعلام ميکند که تير گاد فادر به سنگ خورد.
2اگر ساقي اسم شخصي را که نقش ناتاشا را در بازي دارد به مدير بازي اعلام کند ، آن شخص مست ميشود و نه تنها کسي را نميتواند سکوت دهد ، بلکه خودش سکوت ميخورد .
3اگر ساقي اسم تروريست را در فاز شب بدهد ، اگر تروريست در جريان رأي گيري روز توسط شهروندان رأي بياورد و خارج شود ، ديگر نميتواند کسي را با خودش از جريان بازي خارج کند و خاصيت ترور بودنش را در آن روز از دست ميدهد و اصطلاحا ديفيوز ميشود . البته اگر در آن روز تروريست از بازي خارج نشود در روز هاي بعدي ديگر ديفيوز نيست .
4ساقي همانند ناتاشا ، يک شب در ميان ميتواند اسم يک شخص خاص را به مدير بازي اعلام کند.

ساقي بايد دقت کند به اشتباه اسم نقش دار هاي تيم شهروندان را ندهد ، زيرا در عملکرد آنها تاثير ميگذارد.

1اگر ساقي اسم کاراگاه را بدهد ، استعلام کاراگاه برعکس به ايشان اعلام ميشود.
2اگر ساقي اسم دکتر را بدهد ، دکتر ديگر قادر به سيو کردن نميتواند باشد.
3اگر ساقي اسم اسنايپر را بدهد ، اگر اسنايپر در فاز شب تير بزند ، تير ايشان به خودش برخورد ميکند.
4اگر ساقي اسم رويين تن را در فاز شب بدهد ، رويين تن ، خاصييت رويين بودن خودش را در شب از دست ميدهد و اگر به ايشان تير زده شود کشته ميشود.

قرارداد : اگر ساقي اسم تروريست را بدهد، تروريست مست ميشود و در روز بعد ديفيوز ميشود، اما همان شب که مست شده است ، استعلامش توسط کاراگاه منفي ميآيد.

قرارداد : اولويت عملکرد نقش ها در فاز شب با ساقي بازي ميباشد، يعني ابتدا ساقي اسم مورد نظرش را به مدير بازي اعلام ميکند و سپس سايرين عملکرد خودشان را انجام ميدهند.

بنابرين ورود نقش ساقي به تيم شهروندان پيچيدگي هاي بسياري را وارد بازي ميکند . ساقي ميتواند در شرايط خاص براي جلوگيري از پيچيدگي در بازي ، اسم خودش را به مدير بازي اعلام کند.

آيتم ساقي در فاز شب اجباري است و چنانچه به هر دليلي از انجام آيتمش خودداري کند مدير بازي آيتم ايشان را در فاز شب بر روي خودش اعمال ميکند که عملاً هيچ تاثيري در فاز شب ندارد.