نقش صبا در بازی مافیا

نقش صبا در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

و شب در طول بازی می تواند یک بازیکن را انتخاب کند و نقش او را به مدت 24 ساعت تصاحب نماید و باید از قابلیت آن شخص استفاده نماید.


Refresh