نقش تک تیرانداز در بازی مافیا

نقش تک تیرانداز در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

نقش تک تیرانداز در بازی مسابقه شهروند و مافیا این است که هر شب بیدار می شود ولی فقط دوبار می تواند از تیر اش استفاده کند. باید مطمئن باشد کسی را که هدف قرار می دهد مافیا باشد چون اگر به اشتباه شهروند را مورد هدف قرار دهد، خودش از بازی خارج می شود. با شلیک درست تک تیر انداز ، شخص مافیایی حذف می شود اما باز باید یادآور شویم که تیر او به رئیس مافیا اثر ندارد و از بازی خارج نمی شود.


Refresh