نقش خبرنگار در بازی مافیا

نقش خبرنگار در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

نقش خبرنگار در تیم شهروند این است که بعد از شب مذاکره می تواند استعلام هر فردی را از راوی بگیرد که اگر این فرد به تیم مافیا پیوسته باشد راوی آن را تایید میکند.


Refresh