نقش شهردار در بازی مافیا

نقش شهردار در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

اگر دو نفر یا بیشتر در رای گیری رای بیاورند و شهردار جز آن ها نباشد با اعلام گرداننده پس از رای گیری دور دوم بیدار شده و در طول بازی می تواند یکبار رای گیری را ملغی کند و یا به یکی از دفاع کنندگان رای خروج دهد.


Refresh