نقش سایلنسر در بازی مافیا

نقش سایلنسر در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

سایلنسر بازی جز تیم مافیا می باشد و در واقع همان روانپزشک تیم مافیا می باشد و در طول بازی می تواند ۲ بار به صورت غیر تکراری به ۲ شهروند سکوت دهد.


Refresh