نقش جانی در بازی مافیا

نقش جانی در بازی مافیا

طرف بازی   تیم مافیا

اگر بتواند نقش یکی را درست در شب حدس بزند آن شخص حتی اگر پزشک او را نجات داده باشد و یا گردن کلفت باشد از بازی خارج می شود.در غیر این صورت خودش از بازی خارج می شود.

تبلیغات