نقش افشاگر در بازی مافیا

نقش افشاگر در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

اگر در روز از بازی خارج شود و کشته شب نباشد می تواند در زمان خروج از گرداننده بازی بخواهد مافیا و یا شهروند بودن یک نفر به انتخاب او را به همه بگوید.


Refresh