نقش محافظ در بازی مافیا

نقش محافظ در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

تا زمانی که در بازی باشد حملات شب به پدرخوانده و معشوقه خنثی می شود.


Refresh