نقش معشوقه در بازی مافیا

نقش معشوقه در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

در طول بازی اگر پدرخوانده به هر دلیلی از بازی خارج شود نقش پدرخوانده به معشوقه او می رسد.


Refresh