نقش کلانتر در بازی مافیا

نقش کلانتر در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

هر شب می تواند به یک نفر شلیک کند اگر مافیا بزند مافیا از بازی خارج می شود و اگر شهروند بزند خودش از بازی خارج می شود.اگر تیم مافیایی او را بزنند گرداننده بازی به او اعلام می کند.


Refresh