نقش گورکن در بازی مافیا

نقش گورکن در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

دو بار در طول بازی می تواند از گرداننده استعلام نقش افراد بیرون رفته را بگیرد و گرداننده در صبح تمامی نقش های رفته شده را اعلام می کند.


Refresh