نقش رییس مافیا در بازی مافیا

نقش رییس مافیا در بازی مافیا

طرف بازی   تیم مافیا

رهبر تیم مافیا

گرداننده تیم مافیا می باشد و استعلام او برای کاراگاه همیشه منفی هست.تصمیم نهایی برای کشتن یک نفر در شب به عهده اوست.

تبلیغات