نقش گردن کلفت در بازی مافیا

نقش گردن کلفت در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

اگر در طول شب مورد حمله تیم مافیا قرار بگیرد از بازی بیرون نمی رود و فقط نیروی خود را از دست می دهد.در حمله دوم او از بازی خارج می شود.


Refresh