نقش پزشک در بازی مافیا

نقش پزشک در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

هر شب می تواند دو نفر را از مرگ نجات دهد البته اگر تعداد بازیکنان بیشتر از ۸ نفر باشد.پزشک نجات جان خودش را یکبار می تواند نجات دهد.


Refresh