نقش فدایی در بازی مافیا

نقش فدایی در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

فدایی جز تیم شهروندان است و در هر جای بازی که بخواهد می تواند خود را به جای یک بازیکن که دارد از بازی در روز حدف می شود با اعلام فدایی به جای او از بازی حذف شود.


Refresh