نقش فدایی در بازی مافیا

نقش فدایی در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

فدایی یا کابوی در طول روز می تواند بلند شود و با یکی از افرادی که انتخاب می کند دو نفری از بازی خارج شوند.