نقش دو رو در بازی مافیا

نقش دو رو در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

دو رو یک مافیا هست ولی هیچ وقت با یارانش از خواب بیدار نمی شود و استعلام او برای کاراگاه همیشه شهروند است.


Refresh