نقش کاراگاه در بازی مافیا

نقش کاراگاه در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

می تواند هر شب استعلام نقش یک نفر را از گرداننده بگیرد و در صورت مافیا بودن گرداننده به او اعلام می کند.استعلام رییس مافیا برای او برای بار اول شهروند است.


Refresh