نقش بمبر در بازی مافیا

نقش بمبر در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

بمبر بازی جز تیم شهروندان است و اگر در شب مورد حمله قرار بگیرد و کشته شود دو نفر سمت راست و چپ او نیز می میرند و همچنین در طول روز قبل از رای گیری هر زمان بخواهد می تواند با اعلام کلمه بمبر برود و بین دو نفر بترکد و هر سه نفر از بازی خارج شوند.


Refresh