نقش دندانپزشک در بازی مافیا

نقش دندانپزشک در بازی مافیا

طرف بازی   تیم شهروند

می تواند در طول بازی حداکثر دو بار در شب دندان یک نفر را بکشد و آن شخص تا روز بعد مجاز به حرف زدن نخواهد بود ولی حق رای و اکت درون بازی را دارد.دندانپزشک نمی تواند دندان یک نفر را دو بار بکشد.

تبلیغات