نقش تفنگدار در بازی مافیا

نقش تفنگدار در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

تفنگدار هر شب بیدار می شود و می تواند حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بدهد. افرادی که در شب تفنگ دریافت کرده اند از نوع تفنگی که گرفته اند خبر ندارند (تفنگ مشقی و تفنگ جنگی) و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگ شان را دارند.پس از شلیک تفنگ توسط افراد ، راوی اعلام می کند که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشد هیچ اتفاقی نمی افتد، اما در صورت جنگی بودن تفنگ شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج می شود و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام می شود.تفنگدار نمیتواند به خودش تفنگ جنگی بدهد و فقط مشقی می تواند بدهد. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده باشد کشته شب باشد ، تفنگ به دست تفنگدار برمیگردد و می تواند در شب های بعدی آن را به افراد دیگری بدهد.


Refresh