نقش تکاور در بازی مافیا

نقش تکاور در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

تکاور شهروندی است که زمانی که مورد حمله گروه مافیا قرار میگیرد حق تک تیر اندازی دارد. تکاور بازی در شبی که تک تیر اندازی میکند باید مطمئن باشد شخصی را که مورد هدف قرار میدهد مافیا باشد و اگر به اشتباه شهروند را مورد هدف قرار دهد خودش از بازی خارج می شود ، البته اگر رئیس مافیا را بزند هیچ کس از بازی خارج نمیشود.


Refresh