نقش ناتو در بازی مافیا

نقش ناتو در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

ناتو و یا همان شاه کش گروه مافیا در طول بازی یکبار می تواند از توانایی ناتویی خود استفاده کند و سعی کند نقش یک شهوند نقش دار را حدس بزند. در صورت درست بودن حدسش آن شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج می شود و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمی افتد. در صورتی که گروه مافیا بخواهد ناتویی کند دیگر امکان استفاده از تیرش را در آن شب ندارد.


Refresh