نقش گروگانگیر در بازی مافیا

نقش گروگانگیر در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

گروگان گیر که یار هایش را می شناسد ولی به تنهایی کارش را انجام میدهد؛ هر شب یکی از شهروند هارا گروگان میگیرد در صورتی که آن شهروند نقش دار باشد ، نمیتواند شهروند آن شب از توانایی اش استفاده کند. گروگانگیر حق ندارد برای دو شب متوالی یک نفر را گروگان بگیرد.


Refresh