نقش کاراگاه در بازی مافیا

نقش کاراگاه در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

نقش کارآگاه در بازی مافیا این است که می تواند در شب یکبار استعلام مافیایی بودن یک بازیکن را از راوی بازی بگیرد. نکته این است که استعلام برای رئیس مافیا منفی است.


Refresh