نقش فروشنده در بازی مافیا

نقش فروشنده در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

فروشنده جز تیم شهروندان است و در طول بازی می تواند یکبار عمل کند و نقش یک نفر را ازش بدزدد و دیگر آن نقش تا آخر بازی نمی تواند از نقشش استفاده کند.فروشنده باید سعی کند نقش شهروند را ازش ندزدد تا ضعیف نشوند.


Refresh