نقش شهردار در بازی مافیا

نقش شهردار در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

فقط یک بار در طول بازی می‌تواند دور دوم رای‌گیری را ملغی کند و از خروج یک بازیکن جلوگیری نماید، یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رای‌گیری به صورت مستقیم از بازی خارج کند. در حقیقت نقش‌های «شهردار» و «قاضی» در سبک بازی «شب مافیا» با یکدیگر ترکیب شده‌اند و نقش شهردار را تشکیل داده‌اند. به این شکل، شهردار، می‌تواند رای‌گیری دور دوم در روز را ملغی کند و باعث شود هیچ‌کس از بازی در صبح بیرون نرود.


Refresh