نقش مافیا ساده در بازی مافیا

نقش مافیا ساده در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

مافیای ساده است. او از اعضای مافیاست که در شب با همراهی خود به پدر خوانده و دکتر گروه مشورت می‌دهد. کار اصلی مافیاها در تمامی سبک‌های بازی مافیا این است که مراقب رفتار و گفتارشان در طول روز باشند و به اصطلاح سوتی ندهند و با هماهنگی با سایر اعضای تیم مافیا، سعی کنند نقش یک شهروند را بازی کنند و شهروندان را در روز به جان یکدیگر بیندازند. عضو مافیا (مافیای ساده) قابلیت خاصی ندارد و همه حواسش باید به این باشد که در قامت یک مافیا، درست عمل کند و بهانه دست کسی ندهد.

مافیا ساده میبایست سعی کند در روز اتهام ها را از روی یاران خود بر دارد و در شب فقط می تواند با هم تیمی ها مشورت کند و عمل خاصی در شب انجام نمی دهد.


Refresh