نقش جوکر در بازی مافیا

نقش جوکر در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

جوکر جز تیم مافیایی حساب می شود و می تواند در طول بازی کلا دو بار عمل کند و استعلام یک نفر از شهروندان را در طول بازی برای کاراگاه معکوس کند.جوکر از تیم مافیا یکبار می تواند نیز استعلام یک نفر را برای کاراگاه معکوس کند.پدرخوانده به دلیل معکوس بودن همیشگی برای کاراگاه برای جوکر بی اثر است.


Refresh