نقش رییس مافیا در بازی مافیا

نقش رییس مافیا در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

رهبر تیم مافیا

درحقیقت همان رئیس مافیاست. در سبک‌های مختلف مافیا، رئیس مافیا یا دن یا گادفادر به عنوان یک مافیا حضور دارد و نقش رهبری و هدایت تیم مافیا را به عهده می‌گیرد. کشته ی هر شب مافیا، که با شور و مشورت مافیاها با هم انتخاب می‌شود، توسط رئیس مافیا به گرداننده اعلام نهایی می‌گردد. جواب استعلام پدرخوانده برای کارآگاه همیشه شهروند است و تعیین شلیک شب از طرف گروه مافیا به عهده اوست.


Refresh