نقش مرد قوی در بازی مافیا

نقش مرد قوی در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

مرد قوی جز تیم مافیا می باشد و در طول بازی یکبار می تواند در شب با تایید گاد فادر از تیرش استفاده کد و آن شخص در شب قطعا کشته خواهد شد حتی اگر جان سخت باشد.


Refresh