نقش نخبه در بازی مافیا

نقش نخبه در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

نخبه شهروند است و در طول بازی به تصمیم گرداننده نسبت به تعداد افراد بازی می تواند نقش یک شهروند را از گرداننده بپرسد برای مثال می گوید دکتر شهر چه کسی است و گرداننده به او می گوید.


Refresh