نقش ناتاشا در بازی مافیا

نقش ناتاشا در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

ناتاشا و یا همان سایلنسر بازی دارای عملکرد شب می باشد و با مافیا ها بیدار نمی شود و فقط آن ها را می شناسد و هر شب به فرمان مدير بازی چشم هايش را باز ميکند و اسم شخصی را به مدير بازی ميگويد ، به فرمان مدير بازی ، شخص نامبرده اگر در روز بعدی در بازی باشد ، حق هيچ گونه صحبت و شرکت در بازی و رأی گيری بازی را ندارد و اصطلاحاً سکوت داده ميشود ، شخص سکوت داده شده حتی حق تاييد يا تکذيب صحبت های بازيکنان ديگر را حتی با ايما و اشاره هم ندارد و اگر هر کدام از اين موارد را رعايت نکند بلافاصله توسط مدير از جريان بازی حذف ميشود.


Refresh