نقش ناقل در بازی مافیا

نقش ناقل در بازی مافیا

طرف بازی مستقل

هر شخصی که او را در شب انتخاب کند، آلوده می شود. فرد آلوده در روز اول لال می شود و شب نمی تواند کاری انجام دهد. روز دوم نمی تواند رای دهد و شب دوم می میرد.


Refresh