نقش مجهول در بازی مافیا

نقش مجهول در بازی مافیا

طرف بازی مستقل

مجهول بازی در ابتدای بازی متعلق به هیچ جناحی نیست و اولین بار که توسط شخصی در شب انتخاب شود به اون جناح می پیوندد پس مافیا ها و شهروندان باید سعی کنند او را انتخاب کنند.اگر شخصیت های مستقل بازی برنده شود این شخص هم برنده می شود.اگر تا آخر بازی انتخاب نشود و در بازی بماند بازنده است.


Refresh