نقش خرابکار در بازی مافیا

نقش خرابکار در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

خرابکار جز تیم مافیا هست و هر شب به ازای هر تفنگی که تفنگدار به شهر می دهد می تواند روی افراد خرابکاری کند ! یعنی اگر آن شخص تفنگ جنگی داشته باشد و در روز تیر بزند و خربکار آن روز روی آن شخص خرابکاری کرده باشد تیر به خود شخص بر می گردد و از بازی خارج می شود.


Refresh